శ్రీ సాయిబాబా షేజ్ హారతి ( Shri Saibaba Shej Haarathi )

చేకొనవయ్య హారతులివిగో సద్గురునాథ స్వామి సాయినాథ

పంచతత్త్వముల హారతులివిగో పండరినాథ

నిరాకారమౌ దైవముమాకై రూపముదాల్చె బాబా రూపముదాల్చె

విశ్వరూపమై సర్వమంతట సాయిగ మారే

చేకొనవయ్య హారతులివిగో సద్గురునాథ స్వామి సాయినాథ

పంచతత్త్వముల హారతులివిగో పండరినాథసత్త్వరజోస్తమోగుణమ్ములె మాయాశృజనములె బాబా మాయాశృజనములె

మాయలలోని మర్మములేవో తెలియును నీకే

చేకొనవయ్య హారతులివిగో సద్గురునాథ స్వామి సాయినాథ

పంచతత్త్వముల హారతులివిగో పండరినాథసప్తసాగరములె మీ ఆటలస్థానములాయె బాబా స్థానములాయె

ఆడుచుంటివట అనంతమౌనీ లీలలతోటి

చేకొనవయ్య హారతులివిగో సద్గురునాథ స్వామి సాయినాథ

పంచతత్త్వముల హారతులివిగో పండరినాథభ్రహ్మాండమ్మును సృష్టించెనుగా బాబా మాకై స్వామి నీవే మాకై

కృపామయుండె నా స్వామి అని తుకారాము పాడే

చేకొనవయ్య హారతులివిగో సద్గురునాథ స్వామి సాయినాథ

పంచతత్త్వముల హారతులివిగో పండరినాథహారతి జ్ఞానరాజా మహా కైవల్యతేజ

సేవించుచుండిరంత సాధు సంత భక్తులంతహారతి జ్ఞానరాజా మహా కైవల్యతేజ

పాండురంగడే వెలిసే ఇలజ్ఞానమ్ము తెలుపహారతి జ్ఞానరాజాగోపికలే నిలిచే ఘన హారతులివ్వ

నారద తుంబురులే శ్రావ్యగానాలు పాడె

హారతి జ్ఞానరాజా మహా కైవల్యతేజ

సేవించుచుండిరంత మనసానందమొంద

హారతి జ్ఞానరాజా

ఈ సృష్టి మర్మమేలె విశ్వబ్రహ్మవయ్య రామకృష్ణసాయి కనికరించుమయ్య

హారతి జ్ఞానరాజా మహా కైవల్యతేజ

సేవించుచుండిరంత సాధు సంత భక్తులంత

హారతి జ్ఞానరాజాహారతి తుకారాయా

స్వామి సద్గురురాయా సత్ చిదానందమూర్తి శరణము సాయిమూర్తి

హారతి తుకారాయా

రామమహిమ తేలె రాళ్ళసంద్రమెటులో అటుల కాచినావె దివ్య అభంగములనె

హారతి తుకారాయా

స్వామి సద్గురురాయా సత్ చిదానందమూర్తి శరణము సాయిమూర్తి

హారతి తుకారాయా

పరబ్రహ్మనీవే స్వామి మహిమావతారా రామేశ్వరుడు వేడే నిను శరణమ్ములంటు

హారతి తుకారాయా

స్వామి సద్గురురాయా సత్ చిదానందమూర్తి శరణము సాయిమూర్తి

హారతి తుకారాయాజయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు మందిరమందు

జయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు సుఃఖముగ స్వామి

ప్రియమారా ఇచ్చితిమి మా సాయకి షేజారతిజయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు మందిరమందు

రంజిల్లునయ్య మామది అంత మథుర వచనముల నీదు పలుకుల (౨, 2)

వ్యాధుల బాధల తీర్చెదవయ్య నీ నిజ భక్తుల కనికరముంచి (౨, 2)

ఆపదలందున ఆభయమునీవై ఆశ్రయమొసగి లాలించెదవు (౨, 2)

ఆలసిపోయె నీ దేహమంత నీ భక్తుల బాధలు తీర్చగజయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు మందిరమందు

ప్రియమారా ఇచ్చితిమి మా సాయకి షేజారతి

జయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు సుఃఖముగ స్వామి

క్షమాశయనమే నీదుసెయ్య సుందరముగ పుష్పాలకూర్చితిమి(౨, 2)

సేవించగ నిను చేరితిరయ్య నిను దర్శించగ వేడితిరయ్య(౨, 2)

పంచప్రాణముల వత్తులు చేసి పంచ హారతులు ఇచ్చితిరయ్య(౨, 2)

సుగంధ పరిమళ భరితమాయె నీ భక్తకోటి ఆ సేవలుజయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు మందిరమందు

ప్రియమారా ఇచ్చితిమి మా సాయకి షేజారతి

జయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు సుఃఖముగ స్వామి

నీచరణమ్ములె వీడగబోవ మా మది నొచ్చెను మరి మరి స్వామి(౨, 2)

అనుమతి వేడితి స్వీకరించి నీ ప్రసాదమున నివాసమేగ(౨, 2)

తెలవారక మునురే తిరిగొచ్చి నీ చరణమ్ముల వ్రాలెదమయ్య(౨, 2)

సుప్రభాతమ్ నీ సేవ చేయగ శుభములు మాకు కలుగునయజయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు మందిరమందు

ప్రియమారా ఇచ్చితిమి మా సాయకి షేజారతి

జయ జయ సాయినాథ రామ శయనించు సుఃఖముగ స్వామినిదురించు మా స్వామి సుఃఖముగ నీవయ్య బాబా సాయి రామయ్య

చిన్మయరూప ఏకాంతముగ నిదురించుము ఈశవైరాగ్యమనే కుంచెను తుడిచి శుచిగా చేసితిమి భవనము శుచిగా ఉంచితిమి

ప్రేమగ మనసున భక్తి జలముమను చుట్టూ జల్లితిమి

నిదురించు మా స్వామి సుఃఖముగ నీవయ్య బాబా సాయి రామయ్య

చిన్మయరూప ఏకాంతముగ నిదురించుము ఈశనవవిధ భక్తి పానుపున శయనించుము స్వామి, స్వామి సాయిబాబా

జ్ఞాన జ్యోతియే దివ్వెగ వెలదా శయ్యను నిదురించు

నిదురించు మా స్వామి సుఃఖముగ నీవయ్య బాబా సాయి రామయ్య

చిన్మయరూప ఏకాంతముగ నిదురించుము ఈశసద్భావమనే పువ్వులనే సుఃఖ పాన్పున పరచితిమి, బాబా పాన్పున పరచితిమి

భక్తిశ్రధ్ధలను పానుపు చుట్టూ ఆలంకరించితిమి

నిదురించు మా స్వామి సుఃఖముగ నీవయ్య బాబా సాయి రామయ్య

చిన్మయరూప ఏకాంతముగ నిదురించుము ఈశద్వైతక వాటము భంధన చేసి తెరలను దించితిమి, బాబా తెరలను దించితిమి

మనసుల చెడుల ముడులే తొలగె సుఃఖముగ శయనించు

నిదురించు మా స్వామి సుఃఖముగ నీవయ్య బాబా సాయి రామయ్య

చిన్మయరూప ఏకాంతముగ నిదురించుము ఈశఆశాకోరిక మోహావేశములన్ని వదలివవి, బాబా అన్ని వదలినవి

దయ క్షమ శాంతి నిను సేవించక వేచినవి

నిదురించు మా స్వామి సుఃఖముగ నీవయ్య బాబా సాయి రామయ్య

చిన్మయరూప ఏకాంతముగ నిదురించుము ఈశనిష్కామమనే శాలువ పరచి పవలింపగ జేసి, బాబా పవలింపగ జేసి

సుఃఖముగ నీవే నిదురించవయ స్వామి సాయినాథ

నిదురించు మా స్వామి సుఃఖముగ నీవయ్య బాబా సాయి రామయ్య

చిన్మయరూప ఏకాంతముగ నిదురించుము ఈశశ్రీ సత్ చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై

శ్రీ గురుదేవ దత్తదొరికేనయ్య సాయీశ నీ ప్రాసాదమ్మె మాయీశ

మా జన్మ ధన్యమాయే కోరికలే వేరే మాకువచ్చెదమయ్య సాయీశ సుఃఖ నిదురను పొమ్మా పరమేశ

మా జన్మ ధన్యమాయే కోరికలే వేరే మాకుదర్శన భాగ్యము నిమ్మా తిరిగి వేకువలోనే స్వామి

మా జన్మ ధన్యమాయే కోరికలే వేరే మాకుసాయిరామ సాయిరామ సద్గురు దేవ సాయ సద్గురు దేవ

సుఃఖముగ నీవు శయనించ వయ సాయీ దేవతలచిన చాలు తొలగింతు వయ కష్టములెల్ల, మా కష్టములెల్ల

ఆపద్భాందవ స్వామి సాయి హాయిగ నిదురించుసాయిరామ సాయిరామ సద్గురు దేవ సాయ సద్గురు దేవ

సుఃఖముగ నీవు శయనించ వయ సాయీ దేవతీర్చగలేము నీ ఋణములనే సాయి గోపాలా, దేవ సాయి గోపాలా

భాగ్యము నీవే బంగరు తండ్రి హాయిగ నిదురించుప్రభో సాయి లేచెదమయ్య వేకువ ఝామునే, స్వామి వేకువ ఝామునే

నీ సుభ దర్శనమొసగుము స్వామి మమ్ములనేలగనేసాయిరామ సాయిరామ సద్గురు దేవ సాయ సద్గురు దేవ

సుఃఖముగ నీవు శయనించ వయ సాయీ దేవశ్రీ సత్ చిదానంద సద్గురి సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జైరాజాధి రాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై

శ్రీ సత్ చిదానంద సద్గురి సాయినాథ్ మహారాజ్ కీ జై||

1)  శ్రీ సాయిబాబా షేజ్ హారతి Shri Saibaba Shej Haarathi

4)  శ్రీ సాయిబాబా కాకడ హారతి Shri Saibaba Kakada Haarathi