శ్రీ సాయిబాబా ధూప్ హారతిShri Saibaba Dhoop Haarathi (Sandhya aarathi)

సౌఖ్య దతామదేవ శరణమయ్య స్వామి

భక్త దాసా వికాసా దేవా లోకేశ

హారతి సాయిబాబా


కామక్రోధమొదిలించు సత్యమేదోవచించు

ముముక్షమానవుల వసియించేవు రంగ నీవే శ్రీ రంగ

హారతి సాయిబాబా


భావన ఏదైతే అదే అనుగ్రహించె

దయాధనా సాయి

ఇది ఏమి మాయ ఇది నీ మాయ

హారతి సాయిబాబా


స్వామి సాయి నామమే

సుఃఖ సంతోష తీరం

అనాథ జీవులకె అదె ఆశ్రయ సదనమ్ ఆనంద సదనమ్

హారతి సాయిబాబా


కలియుగ అవతార పద బ్రహ్మావతార

అవథరించినావయ్య ఇల దత్తాస్వరూప

సాయి స్వరూప ప్రేమ స్వరూప

హారతి సాయిబాబా


ప్రియమాయె గురువారమ్ పర్వదినమాయె భక్తుల

ప్రభుపద సేవలలో భవభయములు బాపగ నివే బాసట

హారతి సాయిబాబాకోరము ఏ వరము నీ పదసేవ తప్ప ఆ అభయము మీద

స్వామి సాయి స్వరూప ప్రేమ స్వరూప

హారతి సాయిబాబా


దీనుల మము దయతో పాలింపుము దేవ

ఆశ్రిత వదనుడవై ఆలింపుము దేవ మమ్ముల బ్రోవ

హారతి సాయిబాబా


సౌఖ్య దతామదేవ శరణమయ్య స్వామి

భక్త దాసా వికాసా దేవా లోకేశ

హారతి సాయిబాబా

శిరిడి మా పండరీపురమ్ సాయిబాబా రమావరుడు

బాబా రమావరుడు సాయిబాబా రమావరుడు

శుధ్ధభక్తియె చంద్రభాగ భావరూపుడే పుండరీకుడు

పుండరీకునీ భాగ నా భావరూపమె కాగ

రండి రండి భక్తుల్లార చేయగ సాయికి వందనమ్

సాయికి వందనమనరె స్వామి సాయికి వందనమనరె

పరుగునజేరి కావుము తండ్రి పతిత జనులను బ్రోవుము తండ్రి

పరుగునజేరి కావుము తండ్రి పతిత జనులను బ్రోవుము తండ్రి

సాయికి సాష్టాంగ వందనము పావనమూర్తికి వందనము

పండరినాథ వందనము జయ జయ సాయికి వందనము

త్వమేవమాతాచ పితాత్వమేవ త్వమేవ బంధుచ్య సఖత్వమేవ

త్వమేవవిద్యా దర్యంత్వమేవ త్వమేవ సర్వమ్ మమదేవ దేవ

సాయేనవాచ మనసేంద్రియైవ ఉద్యాత్మనావ ప్రకృతి స్వభావ

తరోనియద్యత్ సకలమ్ పరస్మయ్ నారాయణాయైచి సమర్పయామి

అచ్యుతమ్ కేశవమ్ రామనారాయణమ్ కృష్ణ దామోదరమ్ వాసుదేవంభని

శ్రీధరమ్ మాధవమ్ గోపికా వల్లభమ్ జానకీ నాయకమ్ రామచంద్రమ్ భజే

హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే

హరిహి ఓం గురుదేవదత్త

1)  శ్రీ సాయిబాబా షేజ్ హారతి Shri Saibaba Shej Haarathi

4)  శ్రీ సాయిబాబా కాకడ హారతి Shri Saibaba Kakada Haarathi