Mantra Chants and Documents

Sri Rudram Laghu Nyasam
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Sri Rudram Namakam
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Sri Rudram Chamakam
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Sri Rudram Ghana
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Bhagya Suktam
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Sri Suktam
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Durga Suktam
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Ganantwa Ghana
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Trayambakam Ghana
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan
Gayatri Ghana
Audio
san
Eng
Tel
Tam
Kan


Language details

san : Sanskrit
Eng : English
Tel : Telugu
Tel : Telugu
Tam : Tamil
Kam : Kannada.